App โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
ให้คลิกที่รูป App เพื่อเข้าระบบ

  ปฎิบัติ/บันทึกข้อมูลทุกวัน/ทุกคน
  ปฎิบัติ/บันทึกข้อมูลทุกวัน/ตามคำสั่งเวรประจำวัน
  (ปฏิบัติทุกคนที่มีความประสงค์)

 

เช็คการโอนเงินโครงการะดมทุน 2563
บันทึกเวลา(มา)ปฎิบัติราชการ
(ปฏิบัติทุกคน ทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์)
บันทึกเวลา(กลับ)ปฎิบัติราชการ
(ปฏิบัติทุกคน ทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์)
ประเมินครูผู้สอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3

App บันทึกหน้าที่เวรประจำวัน(เปิดเรียน)
(ปฏิบัติทุกคน ทุกวัน ตามคำสั่งฯ)บันทึกมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
(เริ่มใช้ 1 ก.ค.2563)
(ปฏิบัติทุกคน ทุกวัน ตามคำสั่งเวรประจำวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์)

1
App บันทึกเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
(ปฏิบัติ ตามคำสั่งฯ)
App จดหมายข่าวโรงเรียน
App บันทึกขออนุญาตไปราชการ
2
App บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวรโรงเรียน
ในเวลาราชการ

3
App บันทึกเวรขออนุญาต ลาป่วย ลากิจ

App บันทึกรายงาน นิเทศ ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน
(ปฏิบัติทุกคน ในวันศุกร์ ที่ออกนิเทศ ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน)

App บันทึกข้อมูลบ้านนักเรียน
App บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
App บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
App ระบบภาพกิจกรรมในโรงเรียน ดูผ่านมือถือ
App บันทึกข้อมูลที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
App บันทึกรายงาน ผอ.รร. ตามที่ได้รับมอบหมายงาน ฯลฯ
บันทึกสมุดหมายเหตุรายวันออนไลน์ (ผอ.ร.ร.)